Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Οραμα Στόχοι Βιομιμητισμού Ελλάδος Ερευνα και καινοτομία
Το κέντρο "Βιομίμητισμός  Ελλάδος έρευνας και καινοτομίας ",  αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο που  παρέχει αξιόλογες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες. Η χρησιμότητά του, σε μια εποχή , που η καινοτομία και η πράσινη επιχειρηματικότητα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εξελίξεις σε πολλαπλά επίπεδα κρίνεται τουλάχιστον αναγκαία.

Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει πρότυπο περιφερειακής καινοτομίας και ανάπτυξης, ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για επενδύσεις. Οι ηγέτες της περιφερειακής καινοτομίας έχουν  την υψηλότερη απόδοση σε όλους τους δείκτες. Τώρα η Ελλάδα ταξινομείται σαν ένα μέτριο περιφερειακό κέντρο .

Το κέντρο  παρουσιάζει αναμφισβήτητα  ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μεριµνά για την σταθερότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Παρέχει υπηρεσίες για να ενισχύσει τη κατανόηση της λειτουργίας φύσης και ταυτόχρονα συνδυάζει την  τέχνη  με την επιστήμη και την τεχνολογία επινοώντας  νέες καινοτόμες λύσεις.


Όραμα
Όραμά μας είναι η δημιουργία στάσεων προς όφελος της καινοτομίας που συλλαμβάνει τη θετική στάση απέναντι  σε νέες καινοτομίες. Το σύνθημά μας: "Να σκεφτούμε  νέες ιδέες και να είμαστε  δημιουργικοί"
Σχεδιάζουμε με  άξονα  τη  γνώση,  την εμπειρία και τη  βιομιμητική  ανταγωνιστικά προγράμματα, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε  με τους περιφερειακούς εταίρους που έχουν αναπτύξει ένα επιχειρηματικό μοντέλο χρησιμοποιώντας Βιομίμηση μέσα από τεχνολογίες εμπνευσμένες από τον φυσικό κόσμο γύρω μας.

Στόχος
Ο Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο για Βιομίμηση με  σχέδιο έρευνας, διδασκαλία, εκπαίδευση και να κατακτήσουμε σταδιακό την αγορά της καινοτομίας.

Αντικείμενα
• Επέκταση της ικανότητας για Βιομίμηση
Έρευνα και διδασκαλία
• Δημιουργία  τοπικών και διεθνών  συνεργασιών μέσω της συνεργασίας στην έρευνα, την εκπαίδευση και την επιχείρηση.
• Δημιουργία μέσα από την Βιομίμηση καινοτομία και έρευνα νέων οικοσυστημάτων  για δημιουργική οικονομία και βιωσιμότητα.
• Χρησιμοποιούμε  ένα μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας μέσω  συνεργασιών με τις κυβερνήσεις, πανεπιστήμια βιομηχανίες .

Συνοπτική περιγραφή
Τα τελευταία 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια , η φύση έχει περάσει από μια διαδικασία δοκιμής και λάθους για να βελτιωθεί. Η  Βιομιμητική δεν είναι μια νέα ιδέα, όμως μπορεί να γεννά νέες ιδέες. Οι άνθρωποι έχουν ψάξει στη φύση για απαντήσεις σε σύνθετα και απλά προβλήματα σε όλη την ύπαρξή μας. Την ιδέα της βιομιμητικής καλούμαστε να μεταφέρουμε   μέσω  του κέντρου και στην Ελλάδα μέσα από την συνεργασία  με τα 32 Κέντρα Βιομημιτισμού σε όλο τον κόσμο και γιατί όχι με τα 17.000 πανεπιστήμια  ή  επιχειρήσεις και  κυβερνήσεις .Θέλουμε ένα κέντρο ανοιχτό στην καινοτομία, που θα αποφέρει δημιουργική οικονομία και στην χώρα .
  Έτσι , με αφορμή την φύση, με γνώμονα την γνώση, με παιδαγωγική διάθεση και εκπαίδευση προς τον άνθρωπο-πολίτη , με εργαλείο την τεχνολογία  και με την τέχνη να μας ελευθερώνει και να μας οδηγεί σε νέα  μονοπάτια , δεν μπορεί παρά να προοδεύουμε , με τρόπο τέτοιο που να παρέχουμε στο μέλλον μας , στο μέλλον των παιδιών μας, συγκέντρωση, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, αγάπη για το καθετί και εν κατακλείδι καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό μπορεί  να πραγματοποιηθεί μέσα και από τον οργανισμό του Βιομιμητισμού. Αρκεί κανείς να γνωρίσει το δρόμο  και να καταλάβει τις προεκτάσεις της.

  Βίος και Μίμησης
  Επιστήμη και Τέχνη
  Πολιτισμός και Φύση
  Παιδεία και Γνώση  οικονομία

Η ελληνική ομάδα βιομιμητισμού αποτελεί μία προσπάθεια νέων ανθρώπων από διαφορετικούς τομείς της επιστήμης και της τέχνης να προσεγγίσουμε σύγχρονα προβλήματα των κοινωνιών μας μέσα από όσα έχει ήδη δοκιμάσει και καταφέρει το φυσικό μας περιβάλλον. Είναι μία ευκαιρία και η απαρχή συνεργασιών ανθρώπων με όραμα από όλο τον κόσμο με στόχο την εφαρμογή των φυσικών κανόνων σε προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τη στρεβλή αντίληψη της συμβίωσης μας με το περιβάλλον.

Είναι ένα κέντρο πού ενώνει τις ειδικότητες και τις επιστήμες, με σκοπό να βρίσκονται καινοτόμες λύσεις με μοντέλα από τη φύση. Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα αφορά τη «πράσινη ενέργεια» που αν και ελπιδοφόρα φέρει μεγάλο κόστος. Πέρα από τις λύσεις με βασική και εφαρμοσμένη γνώση σε προηγμένη τεχνολογία εμπνέει την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Σημεία κλειδιά
• Αριστεία Καινοτομίας
• Καινοτόμος σχεδιασμός
• Νέες εξειδικευμένες αγορές
• Οικονομική Ανάπτυξης
• Κοινωνική - Πολιτική – Οικονομική, θετική επίδραση
Introduction
Biomimicry Greece Research and innovation  Center provides a comparative assessment of innovation performance across of innovation.

From Regional Moderate Innovator to Regional Innovation Leaders
The Regional Innovation leaders have the highest performance in all indicators.  Now Greece is classified into Regional Moderate innovators.

Biomimicry Greece Research and innovation  Center brings a competitive advantage. It ensures the constancy of Higher Education, Research and Innovation. It provides actions to enhance the public understanding of nature + science art and technology  and raises the awareness for new innovative solutions.

Regional innovation performance is not stable over time and with the Biomimicry Greece research center we have the advantage to change our performance.

Vision
Our Vision is to create Attitudes towards innovation which captures positive attitudes to people’s receptiveness to new innovations.
“To think new ideas and be creative”
We plan to leverage knowledge expertise in biomimetic research to collaborate with regional partners who have developed a business model using biomimicry powered by technologies inspired from the natural world around us.

Goal
Create and internationally recognized center for biomimicry Research design, teaching, training that is first to market, innovate.

Objectives
  • Expand capacity for biomimicry Research and teaching
  • Create regional and international partnerships through collaboration in research, Education and business.
  • Create biomimicry innovation and research ecosystem for creative economies and sustainability .
  • Use an open innovation model and collaboration with governments, universities industries and regions.

Executive summary


In recent years the nature spend 3.6 billion  through a process of trial and error to improve. Biomimetics is not a new idea but can give rise to new ideas. People have been looking to nature for answers to problems as complex as simply throughout our existence. The idea of biomimisis  we have to transfer through BIOMIMITISMOY BIOMIMICRY GREECE RESEARCH AND INNOVATION  through the cooperation with 32 Biomimicry Centers worldwide and why not with the 17,000 universities or businesses and Governments. we want an open innovation open innovation that will bring creative economy and to the country.
So, on the occasion of the nature, based on knowledge, with pedagogical mood and education toward man-citizen, with a tool for this technology and with the art frees us and leads us to new < < fresh > > paths, can not fail to make progress, in such a way that we provide in our future, the future of our children, concentration, critical thinking, creativity, love for everything and ultimately a better quality of life. This can be done in and out of the body of Biomimicry Greece. One only has to know the < < path  > > >
Life and Imitation
Science and Art
Culture and Nature
Education and Knowledge economy
The Greek biomimicry  is a group effort of  people from different areas of science and art
to approach contemporary problems of our societies through what has already been tried and managed our natural environment. It is an opportunity and the beginnings of partnerships of people with vision from all over the world with a view to the application of rules to natural problems that arise daily from the warped perception of our coexistence with the environment.

Authors: Kleopatra Alamantariotou,  George Manos, Ourania Koukoura,